Játékszabályzat

A GémKer-Gémklub Kft. (1143 Budapest, Stefánia út 45. továbbiakban: „Szervező”) Facebook és Instagram nyereményjátékot (a továbbiakban „Nyereményjáték”) szervez az Adj örömet! Karitatív kampányban résztvevők számára.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Nyereményjáték nem áll kapcsolatban az Instagrammal, vagy a Facebookkal, azt az Instagram vagy a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így az Instagramot és a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A Nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték az azt bemutató Instagram és Facebook bejegyzés közzétételével kezdődik. A nevezési határidőt a Szervező ugyanebben a bejegyzésben adja meg.

A Nyereményjáték menete

A Nyereményjáték az Instagramon és a Facebookon történik. 

A Gémklub Facebook oldalán (https://www.facebook.com/gemklub), valamint a Gémklub Instagram oldalán (https://www.instagram.com/gem_klub/) megjelent Adj örömet! kampány bejegyzésben leírásra került a nyereményjáték és annak részvételi feltétele.

Adj örömet és vidd el jó állapotban lévő, megunt, vagy korban kinőtt társasjátékodat a kampányban résztvevő gyűjtőpontok egyikébe 2021. november 30-ig, és örökítsd meg a pillanatot a közösségi oldaladon! Ha az átadásról készült képet #adjörömet hashtaggel megosztod Instagram vagy Facebook oldaladon, sorsoláson veszel részt, ahol értékes nyeremények kerülnek kisorsolásra a Gémklub jóvoltából.

Azok vesznek részt a nyereménysorsolásban, akik 2021. október 20. és 2021. november 30. között legalább 1 képet feltöltenek Instagram vagy Facebook oldalukra az #adjörömet hashtaggel. A Szervező a nyereményjáték lezárulta után a nyereményjátékos posztban meghatározott nyereményeket sorsol ki.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a sorsolás időpontját későbbi időpontban tartsa meg. A nyerteseket a sorsolástól számított 24 órán belül, minden esetben a nyereményjáték bejegyzésében a Szervező értesíti egy kommentben.

Sorsolás és értesítés

A nyerteseket a játék bejegyzésében hozzászólásban a Szervező értesíti, a nyerteseknek 3 naptári napon belül vissza kell igazolniuk a nyertes pontos nevével, email címével, valamint az általa kiválasztott társasjátékok címével. Amennyiben a nyertes nem egyezteti adatait a Szervezővel az értesítéstől számított 3 naptári napon belül, úgy elveszti jogosultságát a nyeremény átvételére. A sorsolástól számított 30 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a nyertesek megkapják a nyereményüket. A Szervező a nyertes által megadott postai címre elküldi a nyereményt.

A nyeremény nem ruházható át!

Nyeremény és sorsolási időpont

3 db 35 000 Ft értékű Gémklub ajándékutalvány, amelyet a gemklub.hu webáruházban lehet egyszer felhasználni. A kupon saját törzsvásárlói kedvezménnyel összevonható, kizárólag Gémklub kiadású társasjátékokra váltható be, az aktiválástól számított 1 hónapon belül. Az ajándékutalvány minimum 35 001 Ft értékű rendelés esetén váltható be. 

Sorsolás időpontja: 2021. december 1. 16:00

Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét. Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Nyereményjátékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E mellett tilos igénybe venni a Nyereményjáték során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A nyereménysorsolásban nem vehetnek részt azok a feltöltött képek, melyekről bizonyítottan kiderül, hogy nem a feltöltő tulajdona, szerzői joga. A résztvevők kizárás esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

Felelősség kizárása

A Nyereményjáték elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező a honlap folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező a honlap működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért

A játék idő előtti befejezése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a Nyereményjáték további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

A jogi út igénybevétele

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata az adjoromet.hu weboldalon érhető el.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Adatkezelési szabályok

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – érvényes cím és név – a Gémklub kizárólag a Nyereményjáték lebonyolítása céljából kezeli, tárolja. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Nyereményjáték Nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a Gémklub általi kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, Gémklub további személyes adatot is elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím) amelyeket a Gémklub a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzít, kezel. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük és a megadott település neve a Szervező hivatalos Instagram és Facebook oldalán közzétételre kerüljön a Nyereményjáték lezárulásától számított 30 napig. Ezen hozzájárul nem feltétele a Nyeremény átadásának.

A Személyes adatok kezelője: a Gémklub

Érintett személyek jogai:

Kérésére a tárolt személyes adatairól bármikor tájékoztatást kérhet.

Szervező Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:

Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 45.

A törvényi feltételek fennállása esetén ezenfelül jogosult személyes adatai helyesbítését, törlését és az adatkezelés korlátozását is kérni. Abban az esetben, ha a Nyereményjáték lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Nyereményjátékban, sorsolásban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megszünteti.

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

Ezenfelül jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál (NAIH: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) illetve az illetékes bíróságnál érvényesítheti jogait.

Budapest, 2021. október 20.